ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560           คู่มือการใช้งานระบบ    
    ข้อควรทราบ ช่วงเวลาให้บริการ   23 กรกฎาคม 2561 - 04 สิงหาคม 2561
 
รหัสนักศึกษา :
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน :    
  1. นักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ และ "ตรวจสอบ"  ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษาให้ถูกต้อง
  2. นักศึกษา "บันทึกข้อมูลที่อยู่" เพื่อใช้ในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  3. นักศึกษาที่บันทึกข้อมูลไปแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันได้
  4. นักศึกษาต้องแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา
  5. ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการศึกษาไม่ถูกต้อง นักศึกษาโปรดนำหลักฐานมาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2
  6. การแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา 1 ครั้ง/1 ภาคการศึกษา
  7. ห้ามใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิดเกิน 3 ครั้ง  
      * นักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อ 02-555-2000 ต่อ 1634
         หรือ Email : onanong.s@op.kmutnb.ac.th 
       
 
     
ไม่สามารถใช้บริการได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในช่วงให้บริการ