ช่วงเวลาให้บริการ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2566

ระดับ ปวช.   29 มกราคม 2567 - 01 มีนาคม 2567   

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   19 กุมภาพันธ์ 2567 - 15 มีนาคม 2567    ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   25 มีนาคม 2567 - 19 เมษายน 2567    สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

รอบปกติ

Please Sign In


ห้ามใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง


ตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา

02 555 2000 ต่อ 1634

onanong.s@op.kmutnb.ac.th