ช่วงเวลาให้บริการ ภาคเรียนที่  3  ปีการศึกษา  2565

ระดับ ปวช.   17 เมษายน 2566 - 14 พฤษภาคม 2566   

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   15 พฤษภาคม 2566 - 02 มิถุนายน 2566    ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   12 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566    สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

รอบปกติ

Please Sign In


ห้ามใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง


ตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา

02 555 2000 ต่อ 1634

onanong.s@op.kmutnb.ac.th