ช่วงเวลาให้บริการ      

ระดับ ปวช.   17 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564   

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   08 มิถุนายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564    ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   21 มิถุนายน 2564 - 12 กรกฎาคม 2564    สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

Please Sign In


ห้ามใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง


ตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา

02 555 2000 ต่อ 1634

regis@kmutnb.ac.th

© 2021 - กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ.