ช่วงเวลาให้บริการ      

ระดับ ปวช.   13 กันยายน 2564 - 23 ตุลาคม 2564   

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   04 ตุลาคม 2564 - 18 ตุลาคม 2564    ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   25 ตุลาคม 2564 - 08 พฤศจิกายน 2564    สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

Please Sign In


ห้ามใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง


ตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา

02 555 2000 ต่อ 1634

regis@kmutnb.ac.th

© 2022 - กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ.