ช่วงเวลาให้บริการ ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563

ระดับ ปวช.   28 กันยายน 2563 - 12 ตุลาคม 2563   

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   28 กันยายน 2563 - 12 ตุลาคม 2563    ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   26 ตุลาคม 2563 - 09 พฤศจิกายน 2563    สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

รอบปกติ

Please Sign In


ห้ามใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง


ตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา

02 555 2000 ต่อ 1634

regis@kmutnb.ac.th