ช่วงเวลาให้บริการ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562

ระดับ ปวช.   05 กุมภาพันธ์ 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563   

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   17 กุมภาพันธ์ 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563    ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   07 เมษายน 2563 - 27 เมษายน 2563    สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

รอบปกติ

Please Sign In


ห้ามใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง


ตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา

02 555 2000 ต่อ 1634

regis@kmutnb.ac.th