ช่วงเวลาให้บริการ ภาคเรียนที่  3  ปีการศึกษา  2566

ระดับ ปวช.   17 เมษายน 2567 - 10 พฤษภาคม 2567   

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   07 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567    ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   10 มิถุนายน 2567 - 05 กรกฎาคม 2567    สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

รอบปกติ

Please Sign In


ห้ามใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง


ตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา

02 555 2000 ต่อ 1634

onanong.s@op.kmutnb.ac.th