ช่วงเวลาให้บริการ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2565

ระดับ ปวช.   30 มกราคม 2566 - 10 กุมภาพันธ์ 2566   

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   27 กุมภาพันธ์ 2566 - 13 มีนาคม 2566    ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   20 มีนาคม 2566 - 17 เมษายน 2566    สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

รอบปกติ

Please Sign In


ห้ามใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง


ตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา

02 555 2000 ต่อ 1634

onanong.s@op.kmutnb.ac.th