ช่วงเวลาให้บริการ      

ระดับ ปวช.   05 พฤษภาคม 2563 - 18 พฤษภาคม 2563   

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   05 พฤษภาคม 2563 - 18 พฤษภาคม 2563    ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   29 มิถุนายน 2563 - 20 กรกฎาคม 2563    สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

Please Sign In


ห้ามใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง


ตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา

02 555 2000 ต่อ 1634

regis@kmutnb.ac.th

© 2020 - กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ.