ช่วงเวลาให้บริการ ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2566

ระดับ ปวช.   28 สิงหาคม 2566 - 29 กันยายน 2566   

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   25 กันยายน 2566 - 20 ตุลาคม 2566    ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

ระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   30 ตุลาคม 2566 - 24 พฤศจิกายน 2566    สำหรับ วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS  

รอบปกติ

Please Sign In


ห้ามใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง


ตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา

02 555 2000 ต่อ 1634

onanong.s@op.kmutnb.ac.th